Bærekraftskonferansen 2021

YATA Norge inviterer medlemmer til Bærekraftskonferansen 2021. 

Om konferansen:

Målet med prosjektet er å lære unge mennesker om, samt øke bevisstheten rundt, FNs bærekraftsmål og øke kompetansen på dette hos våre medlemmer i organisasjonen. På konferansen vil vi rette fokus på generell kunnskap om bærekraftsmålene og med et særlig fokus på tre utvalgte bærekraftsmål, ønsker vi å bedre forståelsen av hvordan bærekraft og utvikling også henger sammen med sikkerhet og fred.

Et overordnet tema for konferansen vil være sikkerhet og bærekraft, med særlig fokus på bærekraftsmålene 16 og 17:
16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.
17. Samarbeid for å nå målene.

Følg med på vårt facebookarrangement her for å være oppdatert på innledere og program.

Programmet for konferansen:

Innlederne:

Hans Jørgen Gåsemyr

Hans Jørgen Gåsemyr (PhD) er postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, og seniorforsker ved NUPI. 

Bakgrunnen hans dekker samfunnsvitenskap, kinesisk språk og områdestudier fra norske og kinesiske universitet. PhD og MA gradene hans er i statsvitenskap (komparativ politikk). Gåsemyr har tidligere arbeidet for FN i Beijing, og han har erfaring fra norsk media og kringkasting. Hans primære forskningsfelt er kinesisk politikk, inkludert sosiale og økonomiske reformer, stat-samfunn relasjoner og kinesisk utenriks- og utviklingspolitikk.

Foto: NUPI

Rafael Rosales

Rafael Rosales er stipendiat på Senter for klima og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen. Han forsker på hvordan byer kan planlegge for mer bærekraftig transport av gods, med fokus på hvordan man samarbeider på tvers av forvaltningsnivå og som en del an internasjonale nettverk. Han har bakgrunn i internasjonale studier og energipolitikk.

Foto: UiB

Mari Helliesen

Mari Helliesen er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på holdninger til klimaendringer og -tiltak blant befolkningen og folkevalgte i Norge og undersøker hvor representativt demokratiet er når det gjelder klimasaken.

Foto: Solfrid Langeland, UiB

Thor Olav Iversen 

Thor Olav Iversen er doktorgradsstipendiat ved Senter for vitskapsteori. Han er utdanna samfunnsøkonom og har bakgrunn frå mellom anna Chr. Michelsen Institutt og FN-organisasjonen Verdas matvareprogram.

Ingrid Handeland

Ingrid Handeland er jurist og forskar ved Seksjon for sjømakt og sjømilitær leiing ved FHS/Sjøkrigsskolen. 

Ho har mastergrad i rettsvitskap frå Universitetet i Bergen (UiB) frå 2019 med spesialisering i kyststaten sin jurisdiksjon over krigsskip i uskuldig gjennomfart etter reglane i FN sin Havrettskonvensjon. Handeland har elles spesialisering i kinesisk rett frå utvekslingsopphald ved Peking University i Beijing våren 2018 med praksis i kinesisk advokatfirma. Ho var elles studentpraktikant ved den kongelege norske ambassaden i Beijing på områda politikk, kultur og kommunikasjon hausten 2018. 

Ved FHS/Sjøkrigsskolen forskar ho på utviklingstrekk i havretten med særleg vekt på Kina, nordområdene og andre sentrale område der norske krigsskip opererer.

Foto: Jin Sigve Mæland