Om DNAK

DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITE

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955 på initiativ fra Stortingets utenrikskomité. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet. Komiteen er partipolitisk uavhengig. Den driver ikke egen forskning, men er en møteplass og arena for diskusjon og formidling av fagekspertise. YATA er underordnet Den norske Atlanterhavskomité.

DNAK arrangerer møter, seminarer, regionale kurs i sikkerhetspolitikk, studieturer og enkelte større konferanser – noen i samarbeid med andre institusjoner. Videre gir DNAK ut en rekke publikasjoner, både på papir og nett. Komiteen søker også å vinne forståelse for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk utenfor Norge gjennom møter og konferanser, individuelle studiereiser og gruppeturer til utlandet. DNAK er tilsluttet Atlantic Treaty Association (ATA), bestående av NATOs medlemmer, partnere og assosierte land.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

I sin virksomhet mottar komiteen offentlige bidrag, i hovedsak fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og fra NATOs Public Diplomacy Division.

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo