Etiske retningslinjer

ETISKE RETNINGSLINJER

Varslingsrutiner

YATA skal være en trygg organisasjon for alle. I YATA skal det vises respekt for alle mennesker, jobbes for at organisasjonen er inkluderende og at det er aksept for mangfold.

Dersom du opplever eller er vitne til alvorlige forhold eller oppførsel som strider imot våre retningslinjer har du plikt til å melde ifra. Slik kan vi bekjempe diskriminering, seksuell trakassering, grenseoverskridende atferd og mislighold.

Hva er et varsel?

Et varsel er å melde ifra om bekymringsverdige forhold. Et varsel bidrar til at mistanke om alvorlige forhold kan avdekkes og atferd endres. Ved mistanke eller tvil om straffbare forhold skal politiet kontaktes. 

Forhold som utilfredshet med samarbeid eller faglig uenighet skal ikke gå gjennom denne varslingskanalen, men varsles gjennom nærmeste leder og videre til president eller kontrollkomité. 

Hvem kan varsle?

Alle har rett til å varsle, både aktivister, tillitsvalgte, samt medlemmer og besøkende. Tillitsvalgte har plikt til å melde ifra dersom de ser eller opplever bekymringsverdige forhold i organisasjonen. Aktivister i lokallag er pliktet til å melde ifra til YATA sentralt dersom de mottar et varsel om brudd på de etiske retningslinjene.

Når kan du varsle?

Du har alltid mulighet til å varsle. Hører du rykter, er bekymret eller i tvil, bør du si ifra slik at situasjonen kan oppklares. Det er lav terskel for å varsle og alle henvendelser blir tatt på alvor.

Eksempler på kritikkverdige forhold:
  • Brudd på retningslinjene
  • Lovbrudd
  • Mobbing, seksuell trakassering og overgrep
  • Diskriminering og rasisme
  • Økonomisk mislighold og korrupsjon
  • Misbruk av rolle i organisasjonen
​Hvordan kan du varsle?

Du kan alltid varsle din nærmeste leder eller tillitsvalgte, eller andre i organisasjonen du er trygg på. Du kan også varsle daglig leder, styreleder, verneombud og medlemmer av varslingsutvalget. Du kan varsle skriftlig eller muntlig. Muntlig varsling kan skje i møte eller på telefon. Skriftlig varsling kan skje gjennom e-post til kontroll@yata.no eller brev.

Den som varsler får første tilbakemelding senest innen syv dager etter at varsel er mottatt. Når saken avsluttes gis skriftlig tilbakemelding til varsleren. Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir identitet slik at saken kan undersøkes så grundig som mulig. Åpenhet sikrer bedre saksgang og gir bedre resultat for alle involverte parter. Anonym varsling gjøres gjennom å sende brev, og ikke benytte elektroniske varslingskanaler.

Den som varsler oppfordres til å informere om:
  • Hva det varsles om, hvor og når det skjedde og hvem som er involvert.
  • Kontaktinformasjon.
  • Om andre er informert i saken, i så fall hvem.
  • Gjerne forslag til tiltak og hensyn som bør ivaretas.
Oppfølging av varsel

Styret nedsetter årlig et varslingsutvalg, visepresident sitter i utvalget og har overordnet ansvar for saksgang. I tillegg til visepresident skal varslingsutvalget bestå av medlemsansvarlig, en representant fra et lokallag og en representant fra kontrollkomiteen. Varslet mottas og håndteres av varslingsutvalget, som tar stilling til hvordan saken skal følges opp, hvilken informasjon som skal hentes inn, om det har skjedd noe kritikkverdig og eventuelt hvilken reaksjon dette skal få.

Alle varsler blir behandlet strengt fortrolig og av så få som mulig. Om varselet involverer visepresident eller andre medlemmer i varslingsutvalget vil den involverte bli tatt ut av saksbehandlingen. YATAs håndtering av varsler handler om tillitsspørsmål og ikke skyld. Politi og domstoler tar stilling til skyldspørsmål. Det vises ellers til YATAs vedtekter og etiske retningslinjer.

Ta kontakt med varslingsutvalget

Visepresident – Julia Wong – julia@yata.no – 968 14 789

Medlemsansvarlig – Silje Hornnes – silje.hornnes@yata.no 

Kontrollkomiteen – Kristoffer Ulvestad – kristoffer.ulvestad@dnak.org