Personvern

PERSONVERN

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Youth Atlantic Treaty Association (YATA) Norge samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger. For our privacy statement in English, please see below

Behandlingsansvarlig

YATA ved presidenten av landsstyret har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysninger. 

Personopplysninger

YATA oppbevarer personopplysninger som brukes i forbindelse med utsending av nyhetsbrev, publikasjoner og invitasjoner til arrangementer. Enhver kan når som helst be om at opplysninger om seg selv endres eller slettes ved å sende en e-post til post[a]yata.no. I vår database oppbevarer vi personopplysninger du har fylt ut i registrering av medlemskap, som navn, alder, studieretning, studiested, arbeidsgiver og yrkestittel, e-postadresse, telefonnummer, og hvilket lokallag du hører til. Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter uten at dette oppgis spesifikt for særskilte arrangementer, for eksempel studiebesøk eller reiser hvor vertskap eller bedrift trenger opplysninger om deltakerne. Personopplysninger som YATA besitter lagres i Styreweb som er et system for utsending av nyhetsbrev og annen informasjon, samt i vår digitale lagringsplass Google Drive hvor kun landsstyret har adgang til filer. 

Arrangementer

De fleste av YATA sine arrangementer er åpne for alle og vi samler ikke inn dine personopplysninger når du deltar. Unntaket er arrangementer hvor vi krever søknad eller registrering, for eksempel større konferanser eller reiser. 

Rekruttering

I forbindelse med søknad til verv i YATA behandles personopplysninger kun av de som er involvert i søknadsprosessen, det vil si landsstyret og valgkomiteen. Etter endt prosess får alle søkere beskjed og personopplysningene slettes. 

Våre nettsider

YATA bruker nettsideplattformen WordPress. Vi samler inn brukermønsteret til de som besøker vår nettside www.yata.no gjennom å benytte informasjonskapsler («cookies»). Dette gir oss informasjon som antall besøkende, sidevisninger, varighet for besøk og henvisningskilde. Informasjonskapslene identifiserer imidlertid ikke hvem den besøkende er. Les mer om dette på www.nettvett.no. 

Den registrertes rettigheter

Personer som står registrert i YATA sin database har til en hver tid rett til å få vite hvilken informasjon vi har om dem. Den registrerte har rett til å be om, og få svar innen 14 dager, på hvilken informasjon dette er, samt rett til å kreve at YATA endrer eller sletter denne informasjonen. For å utøve disse rettighetene, ta kontakt på post[a]yata.no. 

Kontaktinformasjon

YATA Norge c/o Den norske Atlanterhavskomité, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo, post@yata.no

_________________________________________________________________________

Privacy Statement 

The privacy statement describes how the Youth Atlantic Treaty Association (YATA) Norway gathers, stores and uses personal information. 

Controller

The executive board of YATA Norway led by the president has the overall responsibility for processing personal data. 

Personal information

YATA stores personal data which are used when sending out newsletters, publications and invitations to our events. Anyone may at any time request that the information about herself shall be changed or deleted. Send an email to post[a]yata.no. In our database, we store personal information that you provided when registering your membership, such as name, age, your field of study, your place of study, your employer and professional title, e-mail address, phone number, and what local branch of YATA you belong to. We do not share your personal information with third parties without having clearly stated so in connection with specific events, for example study visits or travels where the host or institution requires information about the participants. Personal information that YATA is in possession of is stored in MailChimp which is our system for sending newsletters, and in our digital storage  Google Drive, where only the executive board can access files. 

Events

Most YATA events are open for everyone and we do not collect your personal information when you participate. The exception is events where we require an application or registration, for example for larger conferences or travels. 

Recruitment

In connection with recruitment for positions in YATA, the applicants’ personal data are processed only by those who participate in the recruitment process. After the process is completed, all applicants will be informed of the result and personal information will be deleted. 

Our website

YATA uses the website platform WordPress. We collect user patterns of those who visit our website www.yata.no through the use of cookies. This gives us information such as the number of visitors, pageviews, duration of visit and reference source. However, the cookies do not identify who the visitor is. 

The rights of the registered subject

Persons registered in YATA’s database are entitled to know what information we have about them at any time. The registered person has the right to request and receive responses within 14 days on what information this is, as well as the right to require YATA to amend or delete this information. To exercise these rights, please contact us at post[a]yata.no. 

Contact information

YATA Norway c/o Den norske Atlanterhavskomité, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo,  post@yata.no.

Om oss

Vi er et nettverk for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vi har lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Kontakt

post@yata.no

YATA Norge c/o DNAK, Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo