Valgkomiteens innstilling 2021

Valgkomiteens innstilling til styret i YATA Norge for perioden 2021/2022

Her vil dere kunne lese valgkomitéens innstilling, vårt arbeid i prosessen og våre prioriteringer. Det er viktig å understreke at dette er valgkomitéens anbefaling til landsmøtet, og at selv om man ikke skulle være en del av søknadsprosessen eller innstilt betyr ikke det at man ikke kan stille som motkandidat på selve møtet. Har du spørsmål om hvordan man stiller til valg uten å være innstilt kan du sende dette til post@yata.no, så vil nåværende styre være disponible til å veilede deg gjennom prosessen på selve årsmøtet.

Valgkomiteens sammensetning

Jamfør med vedtektene til YATA Norge paragraf 7.1.;

Valgkomiteen til årsmøtet nedsettes av landsstyret senest seks – 6 – uker før årsmøtet finner sted. Komiteen skal bestå av minst tre – 3 – personer. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Komiteen skal bestå av minst en – 1 – person med verv i YATA Norge, enten avtroppende landsstyremedlem eller fra lokallagsstyre. Valgkomiteen skal påse at vervene jf. § 6 utlyses senest fire – 4 – uker før årsmøtet. Vervene skal utlyses via YATAs hjemmeside og sosiale medier. Komiteen skal presentere sin innstilling på årsmøtet. Valgkomiteens medlemmer kan ikke innstille seg selv til styret.

Valgkomiteen ble satt ned 21.09.2021 og har bestått av seks medlemmer. Sammensetningen har sett slik ut:

  • Karoline Foss, leder av valgkomiteen, YATA Oslo
  • Kristine Kivle, representant fra Den norske Atlanterhavskomité
  • Embla Sveinsdottir, YATA Tromsø
  • Jean-Marc Tshona, YATA Oslo
  • Mathias Hofgaard Bjørgung, avtroppende landsstyremedlem
  • Sander Olsen, YATA Kristiansand

Valgkomiteens arbeid og prioriteringer

Vervene ble utlyst 24.09.2021 noe som er i tråd med vedtektene der det skal lyses ut senest fire uker før landsmøtet. Søknadsfristen var 04.10.2021, og dette på bakgrunn av at valgkomiteen skulle ha nok tid til å gjennomføre intervjuer, samt skrive en velbegrunnet innstilling.

Valgkomiteen har arbeidet med ulike områder i prosessen. Valgkomiteen har svart på henvendelser på e-post, laget intervjuguide, planer for gjennomføring av intervju, holdt intervjuer og skrevet innstilling. Arbeidet har vært tidkrevende. Totalt har valgkomitéen brukt ca. 7 timer på diskusjon av arbeidet, kandidater og komme frem til en innstilling, samt 8 timer på intervjurunden. Til neste år anbefales det at valgkomiteen blir satt ned på et tidligere tidspunkt.

Arbeidet i forkant og under søknadsprosessen resulterte i totalt 19 søkere til landsstyret. Videre ble 16 personer intervjuet, og intervjuene varte i maksimum 30 minutter. Av disse 16 var det én kandidat som trakk sin søknad. Bakgrunnen for at kun 16 personer ble innkalt til intervju er basert på de innsendte søknadene, samt tidsbruk. Under alle intervjuene har valgkomiteen fulgt en intervjuguide slik at alle kandidater fikk noenlunde lik mulighet til å vise seg selv frem på likt grunnlag.

Når valgkomiteen videre har vurdert kandidatene har det vært noen prioriteringer som har ligget til grunn. Valgkomiteen har blant annet prioritert personlige egenskaper høyt, og valgkomiteen har valgt å innstille på et landsstyre man tror ville fungert godt sammen. Dermed har ikke kun tidligere erfaringer vært en prioritering for valgkomiteen.

Det er viktig å påpeke at alle kandidater som har søkt er mer enn kvalifiserte nok for et verv i landsstyret, og at valgkomiteen har stått overfor vanskelige valg i innstillingsprosessen. Valgkomiteen har og etterstrebet en omtrentlig kjønnsfordeling.

President

Det har totalt vært to søkere til vervet som president. Valgkomiteen har i sin vurdering vektlagt lederskap, personlige egenskaper og tidligere erfaringer. Det har vært viktig for valgkomiteen å innstille på noen vi mener kan utøve godt lederskap og som har visjoner for YATA Norge. Valgkomiteen har dermed valgt å enstemmig innstille på Jens Kristian Øvstebø som president for YATA Norge i perioden 2021/2022.

Jens har over tid vist seg som en god leder for en organisasjon som YATA Norge. Han er tydelig, faglig tung og god til å “samle trådene” og skape resultater av diskusjonene rundt om i YATA Norge. For Jens er det viktig å fullføre arbeidet med å få på plass en generalsekretær og komme i gang med det sosiale igjen, etter ett og et halvt år med pandemi. Mange, til og med dem som har erfaring i YATA, har ikke opplevd hvordan det normalt er å delta på sosiale arrangement i organisasjonen. Som president, vil Jens etter valgkomiteens mening være med på å komme tilbake til studieturer, større samlinger, spennende foredrag og ikke minst det å bygge nettverk i en internasjonal organisasjon. Kontinuitet er viktig når en skal fortsette på større prosjekter, og med Jens Kristian Øvstebø som president mener valgkomitéen at organisasjonen vil ruste seg for medlemsvekst, økt aktivitet og flere muligheter.

Basert på Jens sine tidligere erfaringer, sine visjoner og mål for året som kommer og sine personlige egenskaper er valgkomiteen overbevist om at Jens Kristian Øvstebø er den beste kandidaten til vervet som president i YATA Norge for perioden 2021-2022.

Visepresident

Det har totalt vært seks søkere til vervet som visepresident. Valgkomiteen har i sin vurdering vektlagt tid og fleksibilitet, organisatoriske ferdigheter, overblikk over organisasjonen, visjoner og mål og personlige egenskaper. Det har vært viktig for valgkomiteen at visepresidenten skal besitte kunnskap om YATA og ha konkrete visjoner og mål for organisasjonen, da visepresident ofte jobber svært organisatorisk. Dermed har valgkomiteen enstemmig valgt å innstille Elias Baccouche som visepresident for YATA Norge i perioden 2021/2022.

Elias har studert internasjonale studier med spesialisering i statsvitenskap, midtøstenstudier med arabisk, og nå tar han en mastergrad i statsvitenskap. Elias har i den siste styreperioden vært medansvarlig for NorSec 2021. Som NorSec koordinator viste han stor gjennomføringsevne og initiativ utover vervets rammer. Han har et godt overblikk over organisasjonen, har gode tanker og visjoner for hvordan YATA Norge skal vokse framover, og han har gode ideer om hvilke fokusområder YATA Norge bør sette seg. Dette mener valgkomiteen vil være viktig for perioden fremover.

Ellers viser Elias enormt engasjement og kunnskap om YATAs arbeid og vil etter valgkomiteens mening fungere godt i samarbeidet med organisasjonens innstilte president. Basert på Elias sine tidligere erfaringer, personlige egenskaper og motivasjon for vervet, er valgkomiteen overbevist om at Elias er den beste kandidaten til vervet som visepresident for perioden 2021/2022.

Internasjonal koordinator

Det var totalt ni søkere til vervet som internasjonal koordinator. Valgkomiteen har i vurderingen sett etter noen som har klare mål for vervet, en genuin interesse for YATA som organisasjon, samt internasjonal erfaring. Valgkomiteen har dermed valgt å enstemmig innstille på Karl Håkon Lilløy Mandelid som internasjonal koordinator for perioden 2021/2022.

Karl Håkon har bred erfaring fra organisasjonslivet, blant annet gjennom SCRAP London (Strategic Concept of Removal of Arms and Proliferation), Daily Scandinavian, SOAS Radio og Vibbefanger. I tillegg har han bodd mange år utenlands, blant annet i Kina, Argentina, England og New Zealand. Han har også vært praktikant ved Norges generalkonsulat i Guangzhou, Kina. Karl Håkon har gode språkkunnskaper i norsk, engelsk, kinesisk og spansk, noe valgkomiteen mener er en ressurs når man skal opprettholde og videreutvikle kontakten med andre YATA-land. Valgkomiteen oppfatter Karl Håkon som en kompetent, samarbeidsvillig og ydmyk person som kan passe inn i omtrent alle settinger. Dette mener valgkomiteen er viktige egenskaper i vervet som internasjonal koordinator. Han har et ønske om å bidra til organisasjonen med de erfaringene han har, samt å bruke sitt internasjonale nettverk i YATAs favør. Karl har besittet dette vervet i den foregående perioden og har vist at han utfører sine arbeidsoppgaver på en grundig og god måte, valgkomiteen har tiltro at dette vil fortsette.

Basert på Karl Håkon sin motivasjon for vervet, hans tidligere erfaringer og personlige egenskaper er valgkomiteen overbevist om at Karl Håkon er den beste kandidaten til vervet som internasjonal koordinator for perioden 2021/2022.

Medlemsansvarlig

Det har totalt vært seks søkere til vervet som medlemsansvarlig. Valgkomiteen har i sin vurdering vektlagt engasjement, kjennskap til organisasjon og motivasjon for vervet, samt ideer og visjoner for hvordan organisasjonen kan vokse. Det har og vært særdeles viktig for valgkomiteen å innstille en kandidat med personlige egenskaper som egner seg til å opprettholde og videreutvikle kontakten med lokallagene. Valgkomiteen har dermed enstemmig valgt å innstille Julia Wong som medlemsansvarlig med organisatorisk ansvar i styreperioden 2021/2022.

Julia har en bachelorgrad i statsvitenskap fra universitetet i Stavanger, og en master i Peace and Conflict fra universitetet i Tromsø. Hun har vært lokallagsleder i YATA Tromsø, og initierte og ledet et større informasjonsprosjekt for YATA Norge Nordområdeprosjektet ifjor. Julia har et ønske om at organisasjonen skal drives mer samkjørt, organisert og at medlemmenes tilbud utvides. Siden høsten 2020 har hun også en del av landsstyret som prosjektleder for NorSec 2021. Men hun har tatt ansvar utover dette vervet blant annet knyttet til årets Bærekraftskonferanse i Bergen. Med det organisatoriske ansvaret har Julia erfaring med å søke om støtteordninger til prosjekter hos LNU.

Basert på Julias tidligere erfaringer, motivasjon for vervet og hennes personlige egenskaper er valgkomiteen overbevist om at Julia er den beste kandidaten til vervet som medlemsansvarlig for perioden 2021/2022.

Økonomiansvarlig

Det var én søker til vervet som økonomiansvarlig, men kandidaten trakk sin søknad under innstillingsprosessen. Vervet som økonomiansvarlig blir derfor valgt av landsmøtet uten innstilling fra valgkomiteen.

Kommunikasjonsansvarlig

Det var totalt fem søkere til vervet som kommunikasjonsansvarlig. Valgkomiteen har i vurderingen vektlagt tidligere erfaringer med kommunikasjonsarbeid, samt motivasjon og visjoner for vervet. Valgkomiteen har dermed enstemmig valgt å innstille på Malene Iren Eilertsen som kommunikasjonsansvarlig for styreperioden 2021/2022.

Malene er en energisk og kunnskapsrik person med flere års organisatorisk fartstid, og med god erfaring på kommunikasjonsfeltet. Hun går bachelorstudiet i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, og har organisatorisk bakgrunn fra Europeisk Ungdom, Høyres Studenter og Studentparlamentet ved UiO. Under årets Stortingsvalgkamp var hun også ansatt som grafisk valgkampsekretær hos Oslo Unge Høyre. Vi synes Malene hadde flere gode tanker om hvor hun ville ta kommunikasjonsfeltet i YATA videre. Under intervjuet snakket hun både om aktivitetsnivå og tilgjengelighet og roste YATA Oslo til inspirasjon.

Valgkomiteen er overbevist om at Malenes kvaliteter, motivasjon og erfaring gjør henne til et godt tilskudd til landsstyret og vil utfylle vervet som kommunikasjonsansvarlig godt i styreperioden 2021/2022.

Prosjektkoordinatorer for NorSec

Det var totalt fire søkere til vervet som NorSec prosjektkoordinator. Valgkomiteen har i vurderingen vektlagt at de to personene skal passe hverandre, og at de kan bidra på ulike områder. I tillegg har det vært viktig for valgkomiteen at de skal ha motivasjon og tid til vervet, og at de kan presentere noen tanker om NorSec 2022. Valgkomiteen har dermed valgt å enstemmig innstille på Benedicte Røvik og Maiken Auvi Raaen som NorSec prosjektkoordinatorer for perioden 2021/2022.

Benedicte har lang erfaring fra organisasjonslivet, både fra politiske organisasjoner og ikke- politiske organisasjoner. Av erfaring fra YATA har hun tidligere vært leder av YATA Bergen i to år og sittet i landsstyret som kommunikasjonsansvarlig. Benedicte har klare visjoner og målsettinger for NorSec, og hun forteller om interessante temaer som kan vært aktuelle for NorSec 2022. Benedicte fremstår også som positiv,engasjert og initiativrik, personlige egenskaper valgkomiteen anser som viktige i prosjektkoordinator-rollen.

Maiken har god faglig erfaring gjennom utdanningen sin, med en mastergrad i etterretning og internasjonal sikkerhet og en bachelorgrad i internasjonale studier. Valgkomiteen oppfatter Maiken som en organisert og strukturert person med et ønske om å legge inn mye arbeid for å få til en god konferanse. Det har også vært viktig for valgkomiteen å finne en kandidat som har tid til vervet, noe Maiken har forsikret oss om at hun har. Videre fremstår Maiken som sosial og utadvendt og valgkomiteen mener hun og Benedicte vil samarbeide godt både med hverandre, men også med resten av landsstyret.

Basert på Benedicte og Maiken sine visjoner for NorSec 2022, deres motivasjon for vervet og personlige egenskaper er valgkomiteen overbevist om at Benedicte og Maiken er de beste kandidatene til vervene som prosjektkoordinatorer for NorSec i perioden 2021/2022.

Kontrollkomité

Jamfør med vedtektene til YATA Norge paragraf 6.2.:

YATA Norges kontrollkomité skal bestå av tre medlemmer av YATA Norge og/eller DNAK uten verv i landsstyret. Formålet med kontrollkomitéen er å være et rådgivende kontrollorgan i organisasjonen. Kontrollkomitéen skal fortløpende holdes orientert om virksomheten og fremlegge rapport for landsmøtet årlig.

Valgkomiteen har valgt å nominere følgende til YATA Norges kontrollkomité:

  • Silje Martine Bøe Olssøn, avtroppende landsstyremedlem
  • Mathias Hofgaard Bjørgung, avtroppende landsstyremedlem
  • Kristoffer Vold Ulvestad, representant fra Den norske Atlanterhavskomité

Spørsmål knyttet til valgkomiteens arbeid og innstilling kan rettes til valgkomiteens leder, Karoline@yata.no.

Hilsen YATA Norges valgkomité