Valgkomiteens innstilling til nytt styret i YATA Bergen

Om prosessen: Valgkomiteen fikk inn totalt ni søknader hvor noen av søkerne søkte på flere verv. Det har vært utfordrende med mange gode kandidater til flere posisjoner, men valgkomiteen ser på det som en styrke at det har vært såpass mange søkere og flere søkere til samme verv fordi det vitner om flere som ønsker å legge ned en innsats for laget. Alle søkerne var godt kvalifiserte. Valgkomiteen har lagt avgjørende vekt på å sikre en god sammensetning i styret og å fylle nøkkelvervene. De har også vært viktig å se på kontinuitet og erfaring, og motivasjon har også vært en viktig faktor i vurderingen. Vi mener at den foreslåtte sammensetningen vil danne et godt grunnlag for å videreutvikle og styrke aktiviteten i YATA Bergen. Valgkomiteen har bestått av landsstyremedlemmer i YATA Norge: Benedicte Røvik og Silje Kristine Hornnes.

Leder: Sander Berg Stople

Som leder innstiller valgkomiteen på Sander Berg Stople. Han studerer master i politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen og har sittet som leder for YATA Bergen det siste året. Sander har tidligere vært nestleder og styremedlem i YATA Bergen, og har vært aktiv i YATA Norge i form av å skrive “månedenes innsikt” og delta på internasjonale seminar. Sander har et sterkt ønske om å videreføre en del av prosjektene som er påbegynt i lokallaget og har klare tanker om hvordan han skal fylle rollen som leder. Han ønsker at YATA Bergen skal kunne tilby en variasjon av medlemstilbud for sine medlemmer, og har ambisjoner om å øke aktivitetsnivået det kommende året. Videre er Sander bestemt på at YATA skal bli enda mer synlige og satse på rekruttering av nye medlemmer i den kommende perioden. Sander har god kjennskap til YATA-organisasjonen og solid erfaring som valgkomiteen kommer til å være et viktig grunnlag for å bygge lokallaget videre. Valgkomiteen har tro på at Sander vil være en god leder for YATA Bergen og han har ambisjonene og erfaringene som kreves for å gjøre en god jobb.

Nestleder: Peter Ingebrigtsen

Som nestleder innstiller valgkomiteen Peter Ingebrigtsen. Peter studerer femte året ved det juridiske fakultet i Bergen og har et brennende engasjement for forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Peter har erfaring fra Insj der han har hjulpet entreprenører med oppstart og juridiske spørsmål, og vi legger dermed vekt på hans evne til å være en støttespiller og rådgiver i styret. Peter har et sterkt ønske om å bidra i YATA Bergen, og har flere konkrete ideer til aktiviteter, temaer og strategier for hvordan YATA Bergen kan tiltrekke seg flere medlemmer og nye interesserte. Han fremhever at han trives med å jobbe sammen med andre og ønsker som nestleder å bidra til å støtte og løfte andre i styret. Peter er opptatt av at YATA skal tilby et variert og faglig sterkt tilbud til sine medlemmer og andre med interesse for sikkerhetspolitikk, samt at organisasjonen skal være et inkluderende samlingssted for alle. Valgkomiteen har lagt vekt på Peters visjoner for styret, organisasjonen som helhet og rollen som nestleder. Valgkomiteen har tro på at Peter er et godt tilskudd til lokallaget og at han vil være en god støttespiller for leder. 

Økonomiansvarlig: Andreas Halvorsrud

Som økonomiansvarlig innstiller valgkomiteen på Andreas Halvorsrud. Han studerer for tiden ved lektorprogrammet ved Universitet i Bergen og har bred politisk og organisasjonserfaring. I det foregående året satt han som økonomiansvarlig i YATA Bergen og han har også erfaring som økonomiansvarlig fra organisasjonslivet. Andreas forteller at året i styret i YATA Bergen har gitt han mersmak og han ønsker å ta del i arbeidet med å videreføre- og videreutvikle arbeidet i YATA Bergen. Av konkrete prosjekter nevner Andreas videreutvikling av samarbeidet med kadettforeningen ved Sjøkrigsskolen som han mener YATA må satse på, samt arrangering av temakvelder for å tiltrekke seg flere medlemmer fra universiteters fakulteter. Valgkomiteen mener Andreas har den tryggheten, erfaringen og kompetansen som trengs for å styre økonomien i YATA Bergen og at han er den best egnede for jobben.

Kommunikasjonsansvarlig: Elin Aamelfot

Som kommunikasjonsansvarlig innstiller valgkomiteen på Elin Aamelfot. Elin er 22 år og studerer tredje året på jussen ved Det juridiske fakultet i Bergen. HUn har vært tidligere engasjert i FN-studentene, men det var etter å ha hatt faget i internasjonal- og statsrett at interessen for internasjonal politikk virkelig vokste. Hun har klare tanker om hvordan YATA kan bli mer synlige på sosiale medier og viser til muligheter for å samarbeide med andre studentorganisasjoner for å promotere YATA bredere gjennom Instagram-takeover. Valgkomiteen mener Elin har den dedikasjonen og kreativiteten som trengs for å løfte YATA Bergen sin kommunikasjons på sosiale medier og nå bredt ut.

Styremedlem:  Stine Stubberud 

Som styremedlem innstiller valgkomiteen på Stine Stubberud. Hun studerer bachelor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og arbeider for tiden som praktikant i en privat bedrift, SoCentral i Oslo, og hun skal fullføre vårsemesteret i Bergen. Stine har bred organisasjonserfaring fra blant annet Røde Kors Bergen og FN-studentene Norge. Gjennom vervene har hun opparbeidet seg solid og variert erfaring innen blant annet prosjektledelse, kommunikasjon, møteforberedelser og arrangering av møter og panelsamtaler. Valgkomiteen mener Stine har akkurat den erfaringen YATA Bergen trenger og vil være et viktig tilskudd til styret. Hun opplyser også at hun har mye fleksibilitet i jobben som gjør at hun kan arrangere møter og lignende fra Oslo. 

Styremedlem: Petter Granum Odden

Som styremedlem innstiller valgkomiteen på Oetter Granum Odden. Petter studerer Europastudier ved Universitet i Bergen. Han har tidligere vært aktiv i YATA Stavanger og ønsker nå å ta med seg engasjementet for forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk i styret i YATA Bergen. Han fremhever at for å nå bredere ut kan YATA satse enda mer på introduksjonsforedrag til dagsaktuelle saker og at dette kombinert med andre mer dybdeforedrag kan gi medlemmene og interessenter et større tilbud å gjøre at man når enda bredere ut. Valgkomiteen mener Petter har mange gode og konkrete tanker på hvordan YATA Bergen kan gi et godt og variert tilbud til sine medlemmer og hvordan man skal klare å rekruttere flere og mener han vil gjøre en god jobb som styremedlem.

Styremedlem:  Jonas Skjemstad Rønning

Som styremedlem innstiller valgkomiteen på Jonas Skjemstad Rønning. Jonas studerer sosialantropologi ved Universitet i Bergen og har en lang organisasjonserfaring og vært engasjert i Natur og Ungdom (NU) siden han var 15. I senere tid har han jobbet som både organisasjons- og regionsekretær for NU og har med seg verdifull erfaring derfra. Jonas har et stort engajsement for utenrikspolitikk, men har ikke før nå hatt anledning til å stille til verv i YATA Bergen og han er klar for å legge ned en innsats for YATA Bergen. Han viser til YATAs tydelige rolle innenfor forsvarspolitikk og at denne kan dyrkes enda mer og at YATA kan skille seg ut med dette fokuset som igjen kan bidra til å tiltrekke flere medlemmer. Valgkomiteen er trygg på at Jonas har engasjementet, erfaringen og tiden som kreves for å gjøre en god jobb som styremedlem. 

Styremedlem:  Lisa Shoshi

Som styremedlem innstiller valgkomiteen på Lisa Shoshi. Lisa studerer sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og har et stort engasjement for europeiske politikk og utenrikspolitikk og ønsker å ta steget for å bli aktiv i YATA Bergen for å dyrke denne interessen. Lisa har vært aktiv i European Youth Parliament Norge siden 2016 og er nå visepresident for European Youth Parliament Norge. Hun har også vært ungdomsdelegat i Europarådet for 2016. Hun har også arrangementserfaring fra ulike deler av Studentersamfunnet og relevant erfaring til YATAs arbeid. Gjennom sine verv og sitt engasjement har Lisa et bredt kontaktnettverk nasjonalt og internasjonalt som YATA Bergen kan dra stor nytte av. Valgkomiteen mener Lisa, med sitt nettverk og erfaring vil være et godt tilskudd til styret og kunne bidra til å løfte mange spennende temaer i YATA.

Styremedlem:  Knut Olav Alhaug

Som styremedlem innstiller valgkomiteen på Knut Olav Alhaug. Han har en master i historie fra Universitetet i Bergen og jobber for tiden som politisk rådgiver for bystyregruppa til Bergen Senterparti. I tillegg til jobben som politisk rådgiver har han også verv i Heimevernet i distriktsstaben. Knut Olav har klare ambisjoner for styreperioden sin og ønsker å løfte militærfaglige temaer i YATA og han kan skilte med et bredt militærfaglig nettverk og nettverk i akademia. Knut Olav har god erfaring med å lede møter og ser på et verv i YATA som noe som gir han energi og et sted hvor han kan dyrke sine interesser for forsvar-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Valgkomiteen mener at Knut Olav kan bringe inn et viktig nettverk, gjennom Heimevernet, og at han har engasjement og erfaring som gjør at han kommer til å kunne bidra godt som styremedlem i YATA Bergen.